13:41 07/09/2022

Quảng Nam đầu tư gần 300 tỷ đồng nâng cấp hệ thống y tế tuyến huyện, xã 

Ngô Anh Văn

Việc sửa chữa nâng cấp các Trạm y tế xã và Trung tâm y tế huyện cũng như việc đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế phải đảm bảo giữa nhu cầu sử dụng và nguồn nhân lực vận hành trang thiết bị y tế nhằm phát huy hiệu quả sử dụng...

Ông Phan Việt Cường, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X.
Ông Phan Việt Cường, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X.

Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X vừa thông qua Nghị quyết ngày 29 tháng 8 năm 2022 Quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách Trung ương với tổng mức đầu tư 296 tỷ đồng.

Cụ thể, 2 dự án đầu tư bao gồm: Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện của tỉnh có tổng số vốn là 92 tỷ đồng, và dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm Y tế tuyến xã có tổng mức đầu tư 204 tỷ đồng; thời gian thực hiện của 02 dự án trên từ giai đoạn năm 2022-2023.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao và chỉ đạo chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư, trong đó chú ý tổng mức đầu tư các trung tâm y tế, trạm y tế đảm bảo theo đúng quy định; tăng cường công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác lập, thẩm định phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành đánh giá đầy đủ hiện trạng, nhu cầu cần thiết phải đầu tư và mua sắm trang thiết bị y tế đối với từng công trình, đảm bảo phát huy công năng sử dụng và hiệu quả đầu tư, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương, quy định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Cường yêu cầu việc mua sắm trang thiết bị y tế phải đảm bảo giữa nhu cầu và nguồn nhân lực vận hành trang thiết bị y tế nhằm phát huy hiệu quả sử dụng. Đồng thời, đảm bảo việc lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia đã được Chính phủ, HĐND thông qua.

“Áp dụng thiết kế mẫu đối với các trạm y tế xã có điều kiện tương đồng; kiểm soát chặt chẽ khối lượng, đơn giá, định mức và các chi phí khác nhằm tiết kiệm nguồn vốn và phát huy hiệu quả đầu tư, đảm bảo không làm tăng tổng mức đầu tư dự án sau khi đã quyết định chủ trương đầu tư. Tổ chức thực hiện các dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đối với những trường hợp phát sinh của dự án”, ông Cường nhấn mạnh thêm.

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và phát huy tối đa công năng sử dụng của các công trình y tế phục vụ khám chữa bệnh cho người dân, tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các chủ đầu tư tiến hành khảo sát kỹ lưỡng các hạng mục thiết kế phần hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tính khớp nối phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch nội bộ.

Đặc biệt, đối với dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện của tỉnh; trong đó, có Trung tâm Y tế huyện Nam Giang và Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cần đảm bảo tính khớp nối, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với các hạng mục đang triển khai đầu tư xây dựng và các công trình hiện hữu; đồng thời, đảm bảo không trùng lắp với các hạng mục đã được quyết định đầu tư.