16:27 14/05/2013

Quý 1, DPM báo lãi hợp nhất hơn 718 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 1, lãi trước thuế của DPM đạt 793,98 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 718,22 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu DPM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DPM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2013.

Theo đó, doanh thu thuần của DPM trong quý 1/2013 đạt 2.883,73 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước (2.728,97 tỷ đồng); doanh thu tài chính đạt 76,88 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 793,98 tỷ đồng, giảm 24,8% so với cùng kỳ (1.056,49 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 718,22 tỷ đồng, giảm 23,3% so với cùng kỳ (936,91 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 704,53 tỷ đồng, EPS đạt 1.844 đồng.

DPM cho biết, lợi nhuận quý 1/2013 giảm so với quý 1/2012 là do giá bình quân của quý 1/2013 tăng 13% so với cùng kỳ làm cho lợi nhuận giảm tương ứng.

Năm 2013, DPM đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 10.710 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.915 tỷ đồng. Như vậy, công ty hoàn thành 27% kế hoạch doanh thu và 37,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ngày 20/6 tới, công ty sẽ trả cổ tức đợt cuối năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 20/5/2013. Thời hạn đăng ký cuối cùng là ngày 22/5/2013.