16:38 13/12/2011

Quỹ Đầu tư SGI bị phạt 160 triệu đồng

Minh Hà

SGI chưa thực hiện lưu ký đầy đủ; không quản lý tách bạch toàn bộ tài sản của nhà đầu tư ủy thác với tài sản công ty

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 946/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư SGI.

Cụ thể: công ty chưa thực hiện lưu ký đầy đủ; không quản lý tách bạch toàn bộ tài sản của nhà đầu tư ủy thác với tài sản của công ty, vi phạm quy định tại Khoản 10 Điều 18 Quy chế tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định 35/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/5/2007 (Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC).

Công ty sử dụng tài sản của nhà đầu tư ủy thác để bảo lãnh cho khoản vay của người có liên quan với công ty, vi phạm quy định tại Khoản 11 Điều 19 Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư SGI là 60 triệu đồng theo quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 19 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) và phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 19 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.      

Tổng cộng phạt tiền Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư SGI là 160 triệu đồng. Đồng thời, công ty buộc chấp hành đúng quy định pháp luật về hoạt động của công ty quản lý quỹ theo quy định tại Khoản 7 Điều 19 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.