11:13 11/06/2008

“Room” cho nước ngoài sắp có quy chế mới?

Ph.Dương

Những điểm chính của dự thảo quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

Bộ Tài chính vừa có dự thảo quyết định của Thủ tướng ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam để lấy ý kiến nhân dân.

Dự thảo quyết định này nhằm thay thế Quyết định 36/2003/QĐ-TTg ngày 11/3/2003 ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Dự thảo quy chế có những điểm chính sau:

- Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của các công ty đại chúng theo tỷ lệ quy định của pháp luật về chứng khoán;

- Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề thuộc pháp luật chuyên ngành theo tỷ lệ quy định của pháp luật chuyên ngành đó;

- Đối với những lĩnh vực đầu tư trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam theo lộ trình phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế;

- Đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện cổ phần hoá phát hành cổ phần lần đầu, nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần theo tỷ lệ quy định tại phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp cổ phần hoá;

- Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài các trường hợp nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam với mức không hạn chế.

Một trong những điểm mới của dự thảo quy chế là bổ sung trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được mua lại một phần vốn, hoặc góp vốn với chủ doanh nghiệp tư nhân để chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và trở thành thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn đó...