08:05 19/07/2018

Sá xị Chương Dương thoát lỗ sau 4 quý liên tiếp

Hà Anh

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1,1 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt hơn 994 triệu đồng và ngắt mạch thua lỗ bốn quý liên tiếp

Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của công ty giảm gần 21 tỷ so với hồi đầu năm đạt 219,7 tỷ đồng.
Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của công ty giảm gần 21 tỷ so với hồi đầu năm đạt 219,7 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã SCD-HOSE) vừa công báo cáo tài chính quý 2 và lũy kế bán niên 2018.

Cụ thể: doanh thu thuần tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, lên gần 69 tỷ đồng. Đáng chú ý là trong quý 2 này, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ, thì nhiều khoản chi cho hoạt động bán hàng như quảng cáo, vận chuyển… được cắt giảm mạnh từ 14 tỷ đồng xuống còn 6,5 tỷ.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1,1 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt hơn 994 triệu đồng và ngắt mạch thua lỗ bốn quý liên tiếp (quý 2/2017, công ty báo lỗ 7,88 tỷ đồng).

Luỹ kế doanh thu thuần nửa đầu năm 2018, giảm gần 8% so với cùng kỳ đạt hơn 141 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 582 triệu đồng (cùng kỳ, công ty lỗ 3,34 tỷ đồng).

Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của công ty giảm gần 21 tỷ so với hồi đầu năm đạt 219,7 tỷ đồng; Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 34 tỷ đồng so với hồi đầu năm lên 96,6 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty giảm 5 tỷ so với số dư đầu kỳ còn 20,6 tỷ. Nợ phải trả của công ty giảm hơn 20 tỷ đồng so với đầu năm, hiện ở mức 33 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 2,5 tỷ đồng.

Tính từ 1/4/2018 đến 30/6/2018, thu nhập của ban điều hành giảm hơn 122 triệu đồng so với cùng kỳ còn 469 triệu đồng - trong đó thu nhập của Tổng giám đốc tăng từ 76 triệu lên hơn 107 triệu đồng và thù lao của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị giảm từ 192 triệu xuống còn 144 triệu đồng.

Năm 2018, công ty dự kiến doanh thu thuần đạt hơn 363 tỷ đồng, tăng 11,07% so với thực hiện cả năm 2017 và tổng lợi nhuận trước thuế đạt 4,7 tỷ đồng so với thực hiện năm 2017 lỗ 2,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3,77 tỷ đồng.

Ngày 19/7, công ty sẽ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Tp.HCM.

Được biết, HOSE đã đưa cổ phiếu SCD đã bị đưa vào diện cảnh báo, kể từ ngày 10/4/2017 do lợi nhuận sau thuế năm 2017 là âm 3,039 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2017 là âm hơn 3 tỷ đồng.