23:58 14/09/2010

SBS: Sau kiểm toán lợi nhuận giảm hơn 28 tỷ đồng

Hà Vy

SBS công bố giải trình lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán giảm hơn 28 tỷ đồng, tương ứng 20% so với trước kiểm toán

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2010 trước kiểm toán của SBS đạt 145,150 tỷ đồng, sau kiểm toán là 116,302 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2010 trước kiểm toán của SBS đạt 145,150 tỷ đồng, sau kiểm toán là 116,302 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HOSE) công bố giải trình số liệu báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán giai đoạn 6 tháng đầu năm 2010.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2010 trước kiểm toán của SBS đạt 145,150 tỷ đồng, sau kiểm toán là 116,302 tỷ đồng, chênh lệch giảm 28,648 tỷ đồng, tương ứng giảm 20%. Tài sản ngắn hạn khác trước kiểm toán là 9,880 tỷ đồng, sau kiểm toán là 12,031 tỷ đồng, tương ứng tăng 22%.

SBS cho biết, lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán giảm 28,848 tỷ đồng là do trích lập thêm chi phí dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn là 21,663 tỷ đồng; điều chỉnh giảm doanh thu do các khoản này đã được trích trước trong báo cáo kiểm toán năm 2009 là 7,681 tỷ đồng; điều chỉnh giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành do điều chỉnh doanh thu và chi phí đề cập ở trên là 496 triệu đồng.

Tài sản ngắn hạn khác là 2,151 tỷ đồng là do điều chỉnh hạch toán nhằm tài khoản nghiệp vụ chuyển tiền mua cổ phiếu và tạm ứng.