10:26 06/04/2017

SCIC có thể thành “siêu ủy ban” quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Song Hà

Các bộ ngành liên quan phải hoàn thiện đề án để báo cáo, trình Thủ tướng trước ngày 7/4 tới

Chính phủ nhìn nhận, việc tách chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không làm giảm vai trò, mà tạo điều kiện cho các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc nâng cao hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.
Chính phủ nhìn nhận, việc tách chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không làm giảm vai trò, mà tạo điều kiện cho các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc nâng cao hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có chỉ đạo về việc thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Tài chính đề xuất.

Theo Phó thủ tướng, tại cuộc họp bàn về đề án mới đây, về cơ bản, các bộ thống nhất về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ tại đề án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Chính phủ nhìn nhận, việc tách chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không làm giảm vai trò, mà tạo điều kiện cho các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc nâng cao hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Trên cơ sở ý kiến của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính, lãnh đạo các bộ: Nội vụ, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, bám sát theo đúng các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, để hoàn thiện đề án theo hai mô hình cơ quan chuyên trách.

Thứ nhất, mô hình cơ quan chuyên trách là ủy ban thuộc Chính phủ, với hai phương án.

Phương án 1, thành lập mới cơ quan chuyên trách trên cơ sở điều chuyển cán bộ tại các bộ, ngành liên quan, bổ sung một số nhân sự đủ điều kiện từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), bảo đảm không làm tăng biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, cơ quan chuyên trách quản lý danh mục khoảng 30 tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước quy mô lớn, trong đó bao gồm SCIC là đầu mối độc lập để quản lý và thoái vốn tại các công ty cổ phần Nhà nước không cần nắm giữ. Đây là phương án chính.

Phương án 2, nâng cấp SCIC thành ủy ban quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp để quản lý doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Thứ hai, mô hình cơ quan chuyên trách là doanh nghiệp, nhằm tăng cường, củng cố, kiện toàn SCIC là doanh nghiệp trực thuộc Chính phủ làm chức năng đại diện chủ sở hữu (tăng địa vị pháp lý, nhân lực); trong đó làm rõ đầu mối quản lý danh mục công ty cổ phần do SCIC hiện đang quản lý và các công ty cổ phần mà các bộ, ngành, địa phương sẽ bàn giao trong thời gian tới.

Phó thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì với các bộ tập trung phân tích ưu, nhược điểm của từng mô hình, phương án một cách toàn diện, khách quan, trung thực, với tinh thần không chờ đến 2020 mới kết thúc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước từ các bộ, địa phương về cơ quan chuyên trách; đồng thời bảo đảm thống nhất với đề án do Ban Kinh tế Trung ương đang chủ trì, sẽ trình hội nghị Trung ương 5, khóa 12 tới.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành nói trên phải hoàn thiện đề án để báo cáo, trình Thủ tướng trước ngày 7/4 tới.