07:20 22/08/2013

Sẽ có cơ chế chống độc quyền dịch vụ truyền hình

Minh Anh

Sẽ thiết lập thị trường dịch vụ phát thanh, truyền hình cạnh tranh nhưng cũng xác lập cơ chế để chống độc quyền dịch vụ truyền

Thị trường truyền hình trả tiền của Việt Nam thời gian qua vẫn được cọi là đang phát triển... lộn xộn và manh mún.
Thị trường truyền hình trả tiền của Việt Nam thời gian qua vẫn được cọi là đang phát triển... lộn xộn và manh mún.
Bản quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg, đã định hướng phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình trên cơ sở ưu tiên phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền; đồng thời kết hợp với cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền có nội dung phong phú, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí lành mạnh của người dân.

Hình thành thị trường dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền cạnh tranh lành mạnh theo cơ chế thị trường, phát triển bền vững với công nghệ hiện đại, có lộ trình chuyển hoàn toàn sang phát thanh, truyền hình số vào năm 2020, nội dung chương trình phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; chất lượng dịch vụ ngày càng cao và giá dịch vụ phù hợp.

Bên cạnh việc khuyến khích phát triển thị trường dịch vụ phát thanh, truyền hình cạnh tranh theo cơ chế thị trường, quy hoạch cũng cho biết sẽ xác lập cơ chế, chính sách thích hợp với từng loại hình dịch vụ truyền hình để hình thành số lượng và quy mô doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hợp lý, vừa đảm bảo mục tiêu chống độc quyền vừa đảm bảo mục tiêu có doanh nghiệp đủ năng lực làm chủ thị trường trong nước và vươn ra quốc tế.

Theo quy hoạch, từ năm 2015 cung cấp ổn định 70 đến 80 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia, khu vực và địa phương trên hệ thống dịch vụ phát thanh, truyền hình phù hợp theo địa bàn hành chính và khả năng kỹ thuật. Đảm bảo cung cấp khoảng 40 đến 50 kênh truyền hình chuyên biệt của Việt Nam cho truyền hình trả tiền và dịch vụ truyền hình trả tiền theo yêu cầu.

Về cung cấp dịch vụ, duy trì dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá tương tự vô tuyến mặt đất, từng bước chuyển đổi sang công nghệ số theo lộ trình số hóa đã được phê duyệt.

Đến năm 2015, cả nước có khoảng 30% đến 40% số hộ gia đình sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền; có khoảng từ 60% đến 70% số hộ sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền vào năm 2020.