23:04 30/03/2011

Sẽ trợ cấp khó khăn cho 5 nhóm đối tượng thu nhập thấp

Nam Anh

5 nhóm đối tượng sẽ được hưởng trợ cấp khó khăn với các mức 100.000 đồng/người và 250.000 đồng/người

Hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ được hưởng trợ cấp.
Hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ được hưởng trợ cấp.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 471/QĐ-TTg, trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.

Theo đó, 5 nhóm đối tượng sẽ được hưởng trợ cấp khó khăn với các mức 100.000 đồng/người và 250.000 đồng/người, chi tiết như sau.

Đối tượng

Mức hưởng

Đối tượng là những người có hệ số lương (lương chức vụ hoặc lương theo ngạch, bậc hiện hưởng) từ 3,00 trở xuống.

250.000 đồng/người

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mức thấp, đời sống khó khăn được hưởng trợ cấp khó khăn là những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 2,2 triệu đồng/tháng trở xuống.

250.000 đồng/người

Người có công với cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên (không bao gồm đối tượng hưởng trợ cấp tuất).

250.000 đồng/người

Người hưởng trợ cấp tuất (bao gồm cả đối tượng hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội và trợ cấp tuất đối với người có công).

100.000 đồng/người

Hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

250.000 đồng/người


Quyết định cũng nêu rõ, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện trợ cấp khó khăn cho các lao động từ các quỹ tài chính hợp pháp của doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, khuyến khích sử dụng các quỹ tài chính hợp pháp hỗ trợ để cho người lao động có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống.

Các doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động mà nguồn từ các quỹ hợp pháp không đủ chi thì được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Quyết định có hiệu lực từ 30/3/2011.