15:04 29/06/2011

SEC báo lãi 57 tỷ đồng trong 5 tháng

Minh Hà

Công ty Cổ phần Mía đường nhiệt điện Gia Lai (mã SEC-HSX) thông báo kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2011.

SEC dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng trong năm 2011.
SEC dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng trong năm 2011.
Công ty Cổ phần Mía đường nhiệt điện Gia Lai (mã SEC-HSX) thông báo kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2011, sản lượng mía ép của SEC đạt 221.192 tấn; sản xuất đạt 21.954 tấn đường RS, tiêu thụ đạt 13.963 tấn và còn tồn kho là 7.991 tấn

Doanh thu thuần bán hàng 5 tháng đạt 286,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 57 tỷ đồng.

Kế hoạch phát triển vụ mùa 2011 - 2012 với tổng diện tích mía thu hoạch của công ty ước đạt 6.900 ha, năng suất bình quân tối thiểu đạt 65 tấn/ha; tổng sản lượng mía đạt 448.500 tấn; sản lượng mía nhập vào nhà máy đạt 408.000 tấn.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 526 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng, tăng 58,3% so năm 2010 (60 tỷ đồng); cổ tức dự kiến là 40 - 50%.

Như vậy, so với kế hoạch năm 2011, công ty đã hoàn thành 54% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, ngày 22/6/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 của Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai.

Phương án phát hành này được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 số 01/2011/NQ-ĐHCĐ-SEC ngày 16/3/2011, Nghị quyết HĐQT 03/2011/NQ-HĐQT-SEC ngày 25/5/2011 và các quy định của pháp luật.