11:17 13/09/2011

SEC ước đạt 110 tỷ đồng trong 8 tháng

Hà Anh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường nhiệt điện Gia Lai (mã SEC-HSX) thông báo kết quả kinh doanh ước 8 tháng năm 2011.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường nhiệt điện Gia Lai (mã SEC-HSX) thông báo kết quả kinh doanh ước 8 tháng năm 2011.

Theo đó, doanh thu thuần 8 tháng đạt trên 477 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán hàng đạt 137,807 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt 9,685 tỷ đồng; Chi phí tài chính  cũng là chi chí lãi vay trong 8 tháng là 22,391 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 110,443 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 8 tháng đạt 110,212 tỷ đồng.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị thống nhất tạm trích quỹ dự phòng tài chính hơn 3,7 tỷ đồng để Ban điều hành nộp phần truy thu thuế và tiền phạt trong đợt thanh tra thuế vừa qua.

Công ty cũng quyết định thôi nhiệm Kế toán trưởng hiện tại và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thanh làm quyền Kế toán trưởng trong thời hạn 6 tháng.

Năm 2011, SEC thông qua kế hoạch với tổng doanh thu đạt 526,027 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng; cổ tức 40-50%/vốn điều lệ.

Ngày 19/9 tới, 2.901.088 cổ phiếu phát hành thêm của SEC sẽ chính thức giao dịch trên HSX. Đây là số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 665/2011/TB-SGDHCM ngày 8/7/2011 với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 29.010.880.000 đồng.