08:23 13/05/2011

SGC trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%

Mai Anh

SGC trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% (100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu phát hành thêm).

Công ty đặt mục tiêu với sản lượng tiêu thụ bánh phồng tôm đạt 5.600 tấn trong năm 2011.
Công ty đặt mục tiêu với sản lượng tiêu thụ bánh phồng tôm đạt 5.600 tấn trong năm 2011.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 20/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 24/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX).

Theo đó, SGC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 20% (100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu phát hành thêm). Đối với cổ phiếu lẻ dưới 1 sẽ được công ty chi trả bằng tiền theo mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại các thàng viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang - Lô CII-3, đường số 5, Khu công nghiệp C, tỉnh Đồng Tháp.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2011 đạt 54,04 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng đạt 18,56 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 15,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 14,87 tỷ đồng, EPS đạt 2.498 đồng.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với sản lượng tiêu thụ bánh phồng tôm đạt 5.600 tấn; tổng doanh thu đạt 180 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỷ đồng; cổ tức 20%.