09:22 19/01/2010

Siết chặt công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Tạ Thị Thanh Bình

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Thông tư số 09/2010/TT-BTC có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày 15/1/2010 - Ảnh: Quang Liên.
Thông tư số 09/2010/TT-BTC có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày 15/1/2010 - Ảnh: Quang Liên.
Ngày 15/1/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thay thế Thông tư 38/2007/TT-BTC. Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày 15/1/2010.

Một trong những nội dung chính sửa đổi được quan tâm nhất tại Thông tư số 09/2010/TT-BTC là các quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng và tổ chức niêm yết nhằm tăng cường tính minh bạch của thị trường, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của nhà đầu tư.

Theo quy định tại Thông tư 38/2007/TT-BTC, báo cáo tài chính quý của tổ chức niêm yết không cần phải được kiểm toán. Tuy nhiên, trên thực tế áp dụng, việc thiếu ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính quý gây ra những bất cập trong chất lượng báo cáo tài chính, ảnh hưởng tới lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, cần phải có sửa đổi.

Chính vì vậy, trong quy định mới, Bộ Tài chính yêu cầu báo cáo tài chính năm của công ty đại chúng phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Bộ Tài chính (điều này trong Thông tư 38 yêu cầu kiểm toán chấp thuận), đồng thời hướng dẫn chi tiết các yêu cầu đối với thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm phải được công bố toàn văn (bao gồm cả báo cáo kiểm toán) trên 1 số báo có phạm vi phát hành trên toàn quốc và trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán, đồng thời ghi rõ địa chỉ liên kết tới trang thông tin điện tử đăng tải toàn văn báo cáo tài chính hoặc địa chỉ cung cấp báo cáo tài chính để nhà đầu tư tham khảo.

Thông tư 38/2007/TT-BTC chỉ yêu cầu đăng tải trên báo chí và các phương tiện công bố thông tin báo cáo tài chính năm tóm tắt của công ty đại chúng và tổ chức niêm yết và cũng không yêu cầu đăng tải ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính. Thực tế triển khai cho thấy việc đăng tải như vậy chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư đối với việc hiểu một cách chính xác và đầy đủ tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Riêng đối với tổ chức niêm yết, yêu cầu báo cáo tài chính bán niên (sáu tháng đầu năm) phải được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán số 910 (trước đây không yêu cầu kiểm toán). Báo cáo tài chính quý cũng phải được lưu trữ ít nhất 10 năm để nhà đầu tư tham khảo (trước đây chỉ yêu cầu 12 tháng).

Ngoài ra, Thông tư mới cũng bổ sung các trường hợp tổ chức niêm yết phải công bố thông tin bất thường đối với một số sự kiện trên thực tế áp dụng cần thiết phải có quy định bổ sung như: nghị quyết của đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị liên quan đến vấn đề tăng, giảm vốn điều lệ; góp vốn có giá trị từ mười phần trăm (10%) trở lên tổng tài sản của tổ chức niêm yết vào một tổ chức khác; góp vốn có giá trị từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng vốn của công ty nhận vốn góp; khi có các sự kiện có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình quản trị của tổ chức niêm yết; khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn năm (5) phiên liên tiếp mà không theo xu hướng chung của thị trường hoặc giá cổ phiếu niêm yết tăng trần hoặc giảm sàn từ mười (10) phiên liên tiếp trở lên; trường hợp họp đại hội đồng cổ đông bất thường...

Bổ sung quy định tổ chức niêm yết phải công bố đầy đủ toàn bộ tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp trên trang thông tin điện tử đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông trước khi khai mạc họp đại hội cổ đông chậm nhất là bảy (7) ngày làm việc.

Bổ sung quy định về công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu và công bố thông tin liên quan đến quản trị công ty để đảm bảo tốt hơn quyền lợi của nhà đầu tư và trách nhiệm của tổ chức niêm yết liên quan tới việc tuân thủ các quy định pháp luật về quản trị công ty.

Bổ sung quy định về việc công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng phải báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn) cho phù hợp với Luật Chứng khoán hiện hành và bổ sung quy định về công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp để đảm bảo tính công khai minh bạch của thị trường.

Bổ sung quy định công ty đại chúng phải công bố thông tin về việc chào bán chứng khoán và tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhằm đảm bảo cho nhà đầu tư có thể giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn huy động.

Đối với việc công bố thông tin định kỳ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, bổ sung quy định hàng quý, công ty chứng khoán phải công bố thông tin về danh mục và giá các loại chứng khoán chưa niêm yết mà công ty làm môi giới giao dịch trong vòng 10 ngày đầu tháng tiếp theo trên trang thông tin điện tử và các ấn phẩm của công ty.

Đối với việc công bố thông tin về quỹ đại chúng, bổ sung công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho nhà đầu tư hiện hữu và công bố thông tin về giao dịch chứng chỉ quỹ của các đối tượng có liên quan.