10:00 04/07/2007

Sông Đà 5 rút hồ sơ chào bán cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán đề nghị Công ty Cổ phần Sông Đà 5 cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh các khiếu kiện

Ngày 3/7, Uỷ ban Chứng khoán có công văn chấp thuận để Công ty Cổ phần Sông Đà 5 rút lại hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (dự kiến vào quí 4 này).

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán đề nghị Hội đồng Quản trị công ty có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh các khiếu kiện liên quan đến việc nộp và rút lại hồ sơ của công ty. 

Trước đó, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 đã nộp hồ sơ xin chào bán thêm 7,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn. Nhưng ngày 22/6/2007, Sông Đà 5 đã xin rút lại hồ sơ tăng vốn.