18:07 29/10/2014

SSI định phát hành 1.000 - 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Hà Anh

Mệnh giá phát hành 500 triệu đồng/trái phiếu, giá chào bán dự kiến bằng 100% mệnh giá

Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) công bố thông tin về việc chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 30%.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị SSI thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông theo tỷ lệ 20% và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận năm 2014 theo tỷ lệ 10%.

Đồng thời, SSI dự kiến phát hành riêng lẻ 1.000- 1.500 tỷ đồng trái phiếu thường (không chuyển đổi), có bảo đảm hoặc không có bảo đảm và được chia thành một hoặc một số loại trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu là từ 1 - 3 năm.

Mệnh giá phát hành 500 triệu đồng/trái phiếu, giá chào bán dự kiến bằng 100% mệnh giá. Kỳ tính lãi trái phiếu sẽ là 6 tháng hoặc 1 năm. Lãi suất hiện chưa được công bố cụ thể và Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ xác định khi lập phương án chi tiết.

Đối tượng phát hành là các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam và cá nhân có nhu cầu mua trái phiếu. Thời gian dự kiến phát hành sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Dựa vào tình hình thị trường và kết quả kinh doanh của SSI đến cuối quý 3/2014, Hội đồng Quản trị SSI quyết đạt được kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2014 đạt 1.050 tỷ đồng.

Được biết, doanh thu quý 3 của công ty mẹ SSI đạt hơn 426 tỷ đồng, tăng 134% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt gần 196 tỷ đồng, tăng 3,7 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của SSI đạt gần 1.300 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 678 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ 2013.