08:08 23/03/2011

STB dự kiến trả cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 15%

Hà Anh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2011

Vốn điều lệ của STB đạt 10.740 tỷ đồng trong năm 2011, tăng 17% so năm 2010.
Vốn điều lệ của STB đạt 10.740 tỷ đồng trong năm 2011, tăng 17% so năm 2010.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2011. Dự kiến Đại hội sẽ tổ chức vào ngày 2/4 tới.
 
Năm 2011, STB đạt mục tiêu với tổng tài sản đạt khoảng gần 160.000 tỷ đồng, tăng 12 % so với năm 2010; Vốn chủ sở hữu đạt 15.600 tỷ đồng. Trong đó, vốn điều lệ đạt 10.740 tỷ đồng, tăng 17% so năm 2010; Tổng huy động từ khách hàng đạt gần 120.000 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với đầu năm; Tổng dư nợ cho vay đạt khoảng 90.500 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2010; Lợi nhuận trước thuế đạt 2.700 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2010; Dự kiến tỷ lệ phân phối cổ tức từ 14% –  20% vốn cổ phần; Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt trên 9%; Kiểm soát tỷ lệ nợ quá hạn không quá 2,5%.                                                                        

Về kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2011: Nếu được Ngân hàng Nhà nước và Cơ quan quản lý cho phép, Sacombank dự kiến sẽ thành lập 2 chi nhánh mới trong nước (Hà Tĩnh, Ninh Bình hoặc Bắc Giang); Xúc tiến các thủ tục xin phép nâng cấp chi nhánh Lào thành Ngân hàng 100% vốn Sacombank.

Hội đồng Quản trị STB đề nghị Đại hội thông qua việc trả cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 15%, việc chi trả cổ tức bằng tiền sẽ được áp dụng như sau: STB sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhận cổ tức ngay khi nhận cổ tức bằng tiền cho các cổ đông; Nếu cổ đông dùng toàn bộ số cổ tức nhận được để mua cổ phiếu phát hành thêm thì sẽ không bị tính 5% thuế thu nhập cá nhân.

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 15% và phát hành cổ phiếu cho cán bộ cốt cán Sacombank là 2%. Vốn điều lệ của Sacombank dự kiến tăng 17%, từ 9.179 tỷ đồng lên 10.740 tỷ đồng.

Tổng vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2011 là hơn 1.560 tỷ đồng sẽ được sử dụng trong năm 2011 như: Đầu tư vào tài sản cố định là 320 tỷ đồng; Thành lập mới các đơn vị trực thuộc là 800 tỷ đồng; Đưa vào kinh doanh sinh lời là 440 tỷ đồng

Năm 2011, với mong muốn tạo điều kiện cho các Công ty con  thu hút  thêm nguồn lực bên ngoài  đáp ứng nhu cầu phát   triển  trong  thời  kỳ mới,  cũng như  tạo điều kiện cho Sacombank có  thêm nguồn vốn đáp ứng cho việc chuyển đổi Ngân hàng 100% vốn tại Lào hay đầu tư vào một số lĩnh vực hiệu quả khác, Sacombank sẽ trình Đại hội cổ đông các vấn đề như:

- Tái xác định về mặt chủ trương và tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiến hành các phương án, xúc tiến các thủ tục và chọn thời điểm thích hợp để tiến hành các thủ tục đa sở hữu hóa (cổ phần hóa) Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBL) trong giai đoạn 2011 – 2015;

- Chấp thuận chủ trương Sacombank không nắm giữ cổ phần kiểm soát (trên 50% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết) tại Công ty cổ phần là SBS và các Công ty con được cổ phần hóa khác khi cần thiết.

Ngày 2/4, STB sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 tại Nhà hát Hòa Bình - số 240-242 đường 3/2, quận 10, Tp.HCM.