15:47 20/10/2010

STC, BBS và SAF và HST: Báo lãi trong 9 tháng năm 2010

Hà Vy

Bốn doanh nghiệp niêm yết trên HNX là STC, BBS và SAF và HST công bố kết quả kinh doanh tháng 9 và lũy kế 9 tháng năm 2010

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo 4 doanh nghiệp niêm yết trên HNX là STC, BBS và SAF  và HST công bố kết quả kinh doanh tháng 9 và lũy kế 9 tháng năm 2010.

* Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM (mã STC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 68,051 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 146,057 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 5,145 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 7,3 tỷ đồng.

Năm 2010, STC đặt mục tiêu với doanh thu đạt 202 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 13,5 tỷ đồng; cổ tức 13%/mệnh giá.

* Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn (mã BBS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 41,984 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 150,577 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 1,768 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 6,03 tỷ đồng.

BBS cho biết, lợi nhuận trước thuế quý 3/2010 đạt 2,078 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2009 (2,357 tỷ đồng) là do giá bán vỏ bao tăng >10%, ngoài ra chi phí quản lý và chi phí khác giảm, đồng thời máy móc thiết bị của công ty vận hành ổn định, duy trì sản xuất liên tục 3 ca.

Năm 2010, BBS đặt mục tiêu doanh thu đạt 194 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 10,6 tỷ đồng; tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu là 12%.

* Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 94,42 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 299,694 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 3,48 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 10,226 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 3.779 đồng, EPS quý 3/2010 đạt 1.286 đồng.

Năm 2010, SAF đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 380 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 15 tỷ đồng; chia cổ tức dự kiến 25%.

* Công ty Cổ phần Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên (mã HST-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 10,486 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 26,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 148,214 triệu đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 604,860 triệu đồng.

Năm 2010, HST đặt kế hoạch với doanh thu đạt 31 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2,7 tỷ đồng. Trong năm 2010 và 2011, công ty không chia cổ tức để tăng vốn kinh doanh và trả nợ vay ngân hàng.