09:37 17/04/2009

Sửa đổi quy chế niêm yết tại HASTC

Hoàng Lộc

Giám đốc HASTC vừa ký Quyết định số 137/QĐ-TTGDHN về việc sửa đổi quy chế niêm yết chứng khoán tại đây

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán có ý kiến bằng văn bản, ngày 14/4/2009, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã ký Quyết định số 137/QĐ-TTGDHN về việc sửa đổi quy chế niêm yết chứng khoán tại đây.

Theo đó, sửa đổi điều 15, chứng khoán bị cảnh báo/kiểm soát có nội dung như sau:

Chứng khoán niêm yết bị cảnh báo khi xảy ra một trong các trường hợp sau: lợi nhuận sau thuế của tổ chức niêm yết năm gần nhất là số âm; tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính; cổ phiếu không có giao dịch trong 60 ngày.

Chứng khoán niêm yết bị xem xét đưa vào diện bị kiểm soát khi xảy ra một trong các trường hợp sau: vốn điều lệ thực góp của tổ chức niêm yết giảm xuống dưới 10 tỷ VND tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất; tổ chức niêm yết không có đủ 100 cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết; tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin về chứng khoán và thị trường chứng khoán; trong trường hợp HASTC xét thấy cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

Tổ chức niêm yết có chứng khoán bị cảnh báo/kiểm soát có trách nhiệm giải trình, công bố thông tin theo yêu cầu của HASTC và có trách nhiệm khắc phục tình trạng dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo/kiểm soát.

HASTC sẽ đưa chứng khoán ra khỏi diện bị cảnh báo/kiểm soát khi những tình trạng nêu trên được khắc phục.