07:28 09/05/2019

Tháng 4/2019, VSD cấp mã gia dịch cho 356 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Hiện số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 30.249 mã - trong đó, có 4.241 tổ chức và 26.008 cá nhân

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 30.249 mã - trong đó, có 4.241 tổ chức và 26.008 cá nhân.
Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 30.249 mã - trong đó, có 4.241 tổ chức và 26.008 cá nhân.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4/2019.

Theo đó, trong tháng 4/2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 356 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó, có 44 tổ chức và 312 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 6 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài - trong đó, có 5 tổ chức và 1 cá nhân.

Hiện số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 30.249 mã - trong đó, có 4.241 tổ chức và 26.008 cá nhân.

Đồng thời, VSD cũng thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại ngày 30/4/2019 theo quản lý trên hệ thống của VSD.

Cụ thể: số lượng tài khoản giao dịch trong nước có 2.222.296 tài khoản - Trong đó: số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân là 2.212.740 tài khoản; số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tổ chức là 9.556 tài khoản.

Số lượng tài khoản giao dịch nước ngoài có 29.488 tài khoản - trong đó: số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân là 26.024 tài khoản và số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tổ chức là 3.464 tài khoản.