17:49 10/05/2021

Thành lập Nhóm kết nối thông tin quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu

Việc kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước sẽ giúp giảm bớt thời gian thông quan hàng hoá qua biên giới...

Nhóm sẽ có 33 thành viên đến  từ các Bộ, ngành, cơ quan quản lý liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu.
Nhóm sẽ có 33 thành viên đến từ các Bộ, ngành, cơ quan quản lý liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu.

Bộ Tài chính vừa Quyết định thành lập Nhóm xây dựng hệ thống chia sẻ kết nối thông tin giữa các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phục vụ quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu…

Theo đó, nhóm sẽ có 33 thành viên là cán bộ phụ trách tại các bộ, ngành, cơ quan quản lý liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành được phân công làm nhóm trưởng.

Theo Bộ Tài chính, Nhóm này sẽ giúp hoàn thiện, xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng các yếu cầu trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, quy trình, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Công khai, minh bạch các thông tin về chất lượng hàng hóa với những thông tin cơ bản về danh mục các mặt hàng phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa thuộc diện miễn kiểm tra.

Công khai danh sách hàng hóa được áp dụng phương thức kiểm tra giảm hoặc kiểm tra thông thường.

Nhóm xây dựng hệ thống chia sẻ kết nối thông tin giữa các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phục vụ quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó Bộ Tài chính đã đề xuất chính sách kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; Xuất nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Theo đó, sẽ phân loại, nội dung thông tin, dữ liệu cung cấp, chia sẻ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Hình thức cung cấp, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin và có thời hạn cung cấp, chia sẻ thông tin nhất định.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bên liên quan phải có trách nhiệm đảm bảo kết nối các hệ thống thông tin với Cổng thông tin một cửa quốc gia cũng như quy định trách nhiệm của bên khai thác, sử dụng thông tin…

Việc phối hợp kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp trong nước sẽ giúp giảm bớt thời gian thông quan hàng hoá qua biên giới.