11:00 12/05/2018

Thu ngân sách nhà nước tăng 12% trong 4 tháng đầu năm

Duyên Duyên

Có 50/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 32%), trong đó 34 địa phương thu đạt trên 35% dự toán năm

Thu nội địa và thu từ dầu thô đều tăng, song thu từ hoạt động xuất nhập khẩu lại giảm 4,1% so với cùng kỳ 2017.
Thu nội địa và thu từ dầu thô đều tăng, song thu từ hoạt động xuất nhập khẩu lại giảm 4,1% so với cùng kỳ 2017.

Thu ngân sách nhà nước tháng 4/2018 ước đạt 110.900 tỷ đồng, lũy kế thu 4 tháng ước đạt 446.400 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Đây là số liệu nằm trong báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 4 và 4 tháng đầu năm của Bộ Tài chính.

Theo đó, thu nội địa tháng 4 ước đạt 91.000 tỷ đồng, tăng khoảng 11.000 tỷ đồng so với tháng trước nếu không kể thu hồi vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Luỹ kế thu nội địa 4 tháng đạt 368.100 tỷ đồng, bằng 33,3% dự toán năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù, số thu nội địa ước đạt 281.400 tỷ đồng, bằng 32,4% dự toán năm, tăng 10,6% so cùng kỳ năm 2017.

Bộ Tài chính cho biết, theo ước tính cả nước có 50/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 32%), trong đó 34 địa phương thu đạt trên 35% dự toán năm; 46/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 19 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Qua thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý thu vào ngân sách trên 1.900 tỷ đồng, số đã thu nộp vào ngân sách gần 790 tỷ đồng.

Thu từ dầu thô trong tháng 4 ước đạt 4.800 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng ước đạt 19.100 tỷ đồng, bằng 53,3% dự toán năm, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2017.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 4 ước đạt 21.300 tỷ đồng; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt gần 15.100 tỷ đồng.

Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 90.000 tỷ đồng, bằng 31,8% dự toán năm, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2017. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (31.000 tỷ đồng), thu cân đối ngân sách nhà nước 4 tháng đạt 59.000 tỷ đồng, bằng 33% dự toán năm, giảm 4,1% so cùng kỳ năm 2017.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi ngân sách tháng 4 ước 119.500 tỷ đồng, luỹ kế chi 4 tháng đạt 410.000 tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt khoảng 65.000 tỷ đồng, bằng 16,3% dự toán năm, bằng 94,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Chi trả nợ lãi đạt 41.750 tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán năm, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Chi thường xuyên đạt 301.500 tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán năm, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Bộ Tài chính đánh giá, về cân đối ngân sách nhà nước và huy động vốn, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo.

Đến ngày 24/4/2018, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 46.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đáp ứng được yêu cầu cân đối ngân sách nhà nước theo kế hoạch.