17:41 21/06/2010

Thủ tướng yêu cầu chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Hải Vy

Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước phải chủ động cung cấp thông tin cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam

Cần tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các cấp Hội Nhà báo phát huy tốt vai trò, vị trí của mình trong xã hội.
Cần tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các cấp Hội Nhà báo phát huy tốt vai trò, vị trí của mình trong xã hội.
Thủ tướng vừa ký chỉ thị về việc tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam.

Nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, chỉ thị đã yêu cầu thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phối hợp với các cơ quan chức năng của Đảng, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Ban Bí thư, đảm bảo để Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong giai đoạn cách mạng mới.

Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về tổ chức, biên chế, tài chính và các điều kiện cần thiết khác, đảm bảo cho các cấp Hội Nhà báo hoạt động có hiệu quả thiết thực, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của Hội theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước nói trên phải chủ động cung cấp thông tin cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật và trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng… phù hợp với quy định của luật pháp để Hội có điều kiện tập hợp, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, động viên các nhà báo - hội viên tham gia tích cực vào việc tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.