16:31 09/10/2016

Tổng bí thư: Ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Hà Minh

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ tư, sáng 9/10

Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khai mạc sáng 9/10.
Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khai mạc sáng 9/10.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ tư, sáng 9/10.

Hội nghị lần này cần thảo luận, ra nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, Tổng bí thư nói.

Có mặt còn phức tạp hơn

Theo Tổng bí thư, từ Đại hội 8, Đảng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Đến Đại hội 12, Đảng tiếp tục cảnh báo và đặt ra yêu cầu đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; coi đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này.

Dù vậy, theo Tổng bí thư, dù đã đạt được những kết qủa  bước đầu quan trọng nhưng tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Ông đề nghị Trung ương nghiên cứu bổ sung, làm rõ: suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống là thế nào? “Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ là thế nào? Mức độ đến đâu? Nguyên nhân là gì? Tác hại ra sao?

“Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, đề nghị các đồng chí đi sâu phân tích, mổ xẻ, làm rõ, chỉ ra đúng căn nguyên, đề ra các biện pháp chữa trị hữu hiệu”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu

Tại hội nghị này, Trung ương cũng sẽ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2017.

Tổng bí thư lưu ý các vị uỷ viên Trung ương đánh giá khách quan, toàn diện sự phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, dự báo đến hết năm 2016. Chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích làm rõ các nguyên nhân.

Chú ý đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là mục tiêu, nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng ở mức khoảng 6,7%; phát triển văn hoá - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, giữ vững môi trường hoà bình và ổn định để phát triển đất nước.

Với kế hoạch 2017, bên cạnh xác định rõ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2017 và đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp có tính khả thi cao, Tổng bí thư còn lưu ý một số vấn đề.

Đó là, “đặc biệt chú trọng các chính sách, biện pháp đột phá để kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, đẩy mạnh tái cấu trúc đầu tư công, các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công và hệ thống các ngân hàng thương mại, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế”.