20:38 12/10/2019

Trung ương quyết định không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Hà Vũ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi)

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Ngày 12/10, hội nghị Trung ương 11 đã bế mạc sau 6 ngày làm việc.

Thông báo hội nghị 11 cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi).

Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp uỷ, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo báo cáo chính trị và Dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Dự thảo náo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trên để triển khai các bước tiếp theo.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 202,; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022 cũng đã được Trung ương thảo luận.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến Trung ương thảo luận, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh ban hành kết luận; chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ hoàn chỉnh Báo cáo, trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá 14 xem xét, quyết định.

Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 2019 - 2020, trong phát biểu bế mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cho rằng, trong 9 tháng đầu năm 2019,  kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Trung ương khẳng định, những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2019 đã tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020.

Tuy nhiên, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng cho biết, Trung ương cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, kinh tế - xã hội của đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, còn tiềm ẩn một số yếu tố có thể tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an ninh, trật tự xã hội. 

Tình hình trong nước, quốc tế và khu vực còn tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Do đó, tuyệt nhiên không được chủ quan, thoả mãn với kết quả, thành tích đã đạt được; trái lại, phải tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 - 2020, năm sau phải tốt đẹp hơn năm trước.

Ngoài những nội dung trên, tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản: báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị Trung ương 10 khoá XII đến hội nghị Trung ương 11 khoá XII; báo cáo công tác tài chính đảng năm 2018.