10:51 15/10/2008

Ủy ban Chứng khoán “chấn chỉnh” các tổ chức trung gian

Hoàng Vũ

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu các tổ chức trung gian bảo đảm an toàn, tuân thủ các quy định trong hoạt động

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu các tổ chức trung gian bảo đảm an toàn, tuân thủ các quy định trong hoạt động.

Trong công văn ngày 13/10, Ủy ban đã yêu cầu các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát thực hiện một số biện pháp để củng cố hoạt động để đảm bảo sự ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhất là đối với hoạt động của các tổ chức trung gian trên thị trường.

Biện pháp chung đặt ra cho các tổ chức nói trên là tiếp tục hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro, bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp; củng cố bộ phận kiểm soát nội bộ đảm bảo hệ thống này thực hiện đúng chức năng được giao, kiểm soát và duy trì nguyên tắc hoạt động kinh doanh chứng khoán trong công ty phù hợp với quy định của pháp luật; rà soát lại toàn bộ hoạt động trong công ty và các khoản đầu tư, đảm bảo duy trì yêu cầu về vốn khả dụng, tuân thủ các quy định về an toàn tài chính.

Trường hợp có những vấn đề bất thường, các tổ chức trên phải thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật, kịp thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Về các biện pháp cụ thể, đối với các công ty chứng khoán, Ủy ban yêu cầu phải tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp nhằm tránh xung đột lợi ích và đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Các công ty chứng khoán phải đảm bảo tuân thủ quy định tách bạch tài sản (tiền và chứng khoán) của nhà đầu tư và của công ty chứng khoán; tuyệt đối không được sử dụng tài sản của nhà đầu tư sai mục đích.

Những thành viên này cũng phải rà soát lại tất cả các khoản đầu tư, tự doanh đảm bảo tuân thủ quy trình đầu tư, hạn mức đầu tư; rà soát lại vị thế của từng khoản mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro; hạn chế triển khai nghiệp vụ repo và các nghiệp vụ mới.

Ngoài ra, các công ty chứng khoán cần tăng cường hoạt động phân tích và tư vấn đầu tư, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc trong hoạt động tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư; phải thu thập và xử lý thông tin về tình hình kinh tế quốc tế và trong nước chính xác, trung thực, thực hiện phân tích theo nguyên tắc cẩn trọng, khách quan, trung thực để giúp nhà đầu tư có quyết định đầu tư đúng.

Đối với các công ty quản lý quỹ, Ủy ban Chứng khoán yêu cầu tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro trong hoạt động của công ty và trong hoạt động quản lý tài sản của khách hàng ủy thác, quỹ đầu tư; đảm bảo việc đầu tư cho các quỹ, nhà đầu tư ủy thác, đầu tư tài chính của công ty tuân thủ các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro và các quy định pháp luật hiện hành; hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các công ty, hạn chế tối đa xung đột lợi ích, tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Đối với hoạt động mua bán chứng khoán có kỳ hạn (repo), các công ty quản lý quỹ cần nghiêm túc thực hiện yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Công văn số 673/UBCK-QLQ ngày 21/4/2008.

Đối với các hoạt động quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư cần nghiêm túc thực hiện các quy định tại Điều lệ quỹ, hợp đồng quản lý danh mục đầu tư,  đảm bảo quyền lợi của quỹ đầu tư, nhà đầu tư ủy thác. Việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị danh mục của nhà đầu tư ủy thác thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát, Ủy ban yêu cầu nghiêm túc thực hiện việc lưu ký, bảo quản tài sản của quỹ, nhà đầu tư ủy thác theo đúng quy định tại Điều lệ quỹ, hợp đồng lưu ký, hợp đồng giám sát và quy định pháp luật hiện hành. Đảm bảo việc tách biệt tài sản của từng quỹ, từng khách hàng ủy thác và tài sản của ngân hàng.

Các tổ chức này phải rà soát, chấn chỉnh lại toàn bộ các quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động lưu ký, giám sát cho quỹ đầu tư, nhà đầu tư ủy thác; tăng cường hoạt động giám sát đối với công ty quản lý quỹ trong việc quản lý quỹ, đảm bảo việc công ty quản lý quỹ tuân thủ các quy định của pháp luật; hoạt động thanh toán phải được thực hiện đúng nguyên tắc, tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, các quy định tại Điều lệ quỹ, hợp đồng lưu ký, hợp đồng giám sát.

Trong công văn ngày 13/10, Ủy ban Chứng khoán cho biết sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát; trường hợp phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.