15:30 25/10/2018

Văn Phú Invest báo lãi 9 tháng 2018 giảm gần 50% so với cùng kỳ

KIỀU LINH

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Văn Phú Invest 9 tháng năm 2018 đạt 126 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2017

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 của Văn Phú Invest đạt 210 tỷ đồng, tăng 62%. Tuy nhiên, luỹ kế 9 tháng năm 2018, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 284 tỷ đồng, giảm mạnh 57%.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 của Văn Phú Invest đạt 210 tỷ đồng, tăng 62%. Tuy nhiên, luỹ kế 9 tháng năm 2018, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 284 tỷ đồng, giảm mạnh 57%.

Báo cáo tài chính mới công bố của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (mã chứng khoán VPI - HOSE).

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 đạt 210 tỷ đồng, tăng 62%. Tuy nhiên, luỹ kế 9 tháng năm 2018, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 284 tỷ đồng, giảm mạnh 57%. Doanh thu tài chính tăng mạnh đạt 15 tỷ đồng, song chi phí tài chính mà chủ yếu là lãi vay tăng cao, đạt 32 tỷ đồng. 

Phần lãi trong công ty liên kết ghi nhận giảm một nửa, còn gần 10 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp 52 tỷ đồng, tăng 36% dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh, đạt 160 tỷ đồng, giảm 51% so với năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Văn Phú Invest 9 tháng năm 2018 đạt 126 tỷ đồng, giảm gần 50%. Trong khi đó, 9 tháng năm 2017, lợi nhuận của Văn Phú Invest đạt gần 251 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông đầu năm 2018, Văn Phú Invest từng đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.334 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 604 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhìn những con số trên có thể thấy, đích đến mà Văn Phú Invest đặt ra còn khá xa.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Văn Phú Invest đạt 4.397 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn 2.464 tỷ đồng, tài sản dài hạn 1.933 tỷ đồng. Hàng tồn kho đến ngày 30/9 là 1.062 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Nợ phải trả của Văn Phú Invest tăng mạnh từ 1.700 tỷ đồng đầu năm lên đến 2.199 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn 1.204 tỷ đồng, nợ dài hạn 955 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ và thuê tài chính ngắn hạn 483 tỷ đồng.