17:34 06/10/2010

VCS: Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền

Mai Hằng

7/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để trả cổ tức năm 2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (VCS)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội thông báo 7/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 11/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (mã VCS-HNX).

Theo đó, ngày 11/11, VCS sẽ tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế hoạch - Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex - Khu công nghiệp Bắc Phú Cát, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2010 hợp nhất, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của VCS đạt 377,03 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 67,2 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 4.446 đồng.