09:50 29/07/2019

Vi phạm công bố thông tin, Dược phẩm Bến Tre bị xử phạt

Hà Anh

Dược phẩm Bến Tre bị phạt hai lỗi với số tiền tổng cộng là 120 triệu đồng

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu DBT trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu DBT trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX).

Theo đó, Dược phẩm Bến Tre bị phạt 50 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, DBT công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính quý 2/2017, Công bố về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017; Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/5/2017 về việc thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh).

Đồng thời, công ty bị phạt thêm 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do báo cáo có nội dung không chính xác.

Cụ thể, công ty không gửi thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, 2018 cho tất cả các cổ đông có trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp theo quy định tại khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp.

Như vậy, công ty ty này bị phạt tổng cộng 120 triệu đồng.