09:31 19/11/2020

Vi phạm công bố thông tin, Gia Lai CTC bị phạt cảnh cáo và tiền

Hà Anh

CTC bị phạt cảnh cáo do không ban hành quy chế về công bố thông tin và không xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định pháp luật

Sơ đồ giá cổ phiếu CTC.
Sơ đồ giá cổ phiếu CTC.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Gia Lai CTC (mã CTC-HNX).

Theo đó, công ty bị phạt cảnh cáo do không ban hành quy chế về công bố thông tin và không xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định pháp luật;

Ngoài ra, CTC bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty không công bố trên trang thông tin điện tử của HNX, hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Công ty đối với một số thông tin định kỳ, bất thường theo quy định pháp luật;

Công ty cũng bị pạt tiếp 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể: công ty gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 17/6/2019 trong khi danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 05/6/2019 là chưa đảm bảo tuân thủ quy định Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 8 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về việc danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ.

Trước đó, HNX cho biết CTC bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường do công ty này vi phạm công bố thông tin 03 lần, kể từ ngày 1/1/2020, thuộc trường hợp tổ chức niêm yết bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy chế niêm yết.

Kết thúc quý 3/2020, CTC báo lãi sau thuế đạt 84 triệu, luỹ kế 9 tháng đạt 281 triệu đồng. Cũng tính đến hết 30/9, công ty có gần 311 triệu tiền và các khoản tương đương tiền - giảm 1 tỷ so với hồi đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ 26 tỷ lên 45,6 tỷ đồng; hàng tồn kho cũng tăng tăng từ 12,7 tỷ hồi đầu năm lên hơn 14 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ 43,7 tỷ đồng