16:42 26/12/2017

Vietcombank không bán hết cổ phần tại Ngân hàng Phương Đông

Hà Anh

Chỉ có 13,16 triệu/18,88 triệu cổ phần được nhà đầu tư đăng ký mua - trong đó có 4 nhà đầu tư tổ chức và 54 nhà đầu tư cá nhân

Tính đến ngày 20/12/2017, OCB có 409.246.950 cổ phiếu đang lưu hành.
Tính đến ngày 20/12/2017, OCB có 409.246.950 cổ phiếu đang lưu hành.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả chào bán ra công chúng phần vốn đầu tư của Vietcombank tại Ngân hàng Phương Đông (OCB).

Theo đó, Vietcombank chào bán 18.887.709 cổ phiếu OCB của Ngân hàng Phương Đông, chiếm 4,85% tỷ lệ cổ phiếu đang lưu hành của OCB, tuy nhiên chỉ có 13.160.000 cổ phần được nhà đầu tư đăng ký mua - trong đó có 4 nhà đầu tư tổ chức và 54 nhà đầu tư cá nhân.

Trước đó, Hội đồng Quản trị OCB đã thông qua quyết định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại OCB là 23,66%.

Được biết, OCB đã phát hành thành công 19.487.950 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - trong đó, phân phối cổ phiếu thưởng cổ đông hiện hữu là 19.486.893; 1.057 cổ phiếu cho quỹ Phát triển Nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên mua lại để xử lý cổ phiếu lẻ.

Tổng số cổ phiếu đến ngày 20/12/2017 là 419.487.950 cổ phiếu, trong đó có 409.246.950 cổ phiếu đang lưu hành và 10.241.000 cổ phiếu quỹ.

Theo bản cáo bạch OCB công bố, tính đến ngày 30/9/2017, tổng tài sản của OCB đạt 70.805 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 633 tỷ đồng.

Dự kiến năm 2017, lợi nhuận sau thuế của OCB đạt 624 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2016 và cổ tức 10%.