16:21 16/09/2010

VNC: 8 tháng hoàn thành gần 80% kế hoạch lợi nhuận năm

Mai Hằng

Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol (mã VNC-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2010

Trụ sở của Công ty Giám định Vinacontrol.
Trụ sở của Công ty Giám định Vinacontrol.
Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol (mã VNC-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2010.

Theo đó, tổng doanh thu tháng 8 của VNC đạt 17,31 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2010 đạt 113,43 tỷ đồng, bằng 68,74% kế hoạch năm 2010; lợi nhuận sau thuế tháng 8 đạt 3,36 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2010 đạt 20,45 tỷ đồng, bằng 79,73% kế hoạch năm 2010.

Trước đó, VNC thông báo tổng doanh thu tháng 7 đạt 15,73 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng năm 2010 đạt 96,11 tỷ đồng, bằng 58,25% kế hoạch năm 2010; lợi nhuận tháng 7 đạt 3,17 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng năm 2010 đạt 17,08 tỷ đồng, bằng 66,59% kế hoạch năm 2010.

Năm 2010, VNC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu đạt 165 tỷ đồng, chi trả cổ tức tối thiểu là 12%.