14:55 17/11/2021

VND đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và lên kế hoạch tăng vốn điều lệ

Hà Anh

Ngày 6/12 tới đây, Chứng khoán VNDIRECT sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, trong đó có phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ...

Sơ đồ giá cổ phiếu VND thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu VND thời gian qua.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã VND-HOSE) thông báo thời gian, địa điểm và link tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Theo đó, ngày 6/12 tới đây, Chứng khoán VNDIRECT sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, trong đó có phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, VNDIRECT sẽ chào bán 434.944.687 cổ phiếu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (1 cổ phiếu VND sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới phát hành).

Theo dự kiến, VNDIRECT sẽ sử dụng 40% số tiền thu được bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán (margin); 20% cho đầu tư vào các giấy tờ có giá; 20% cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm. Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của công ty trong từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, VNDIRECT cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Với gần 435 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VNDIRECT dự kiến phát hành 347.955.749 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 80% (100 cổ phiếu được quyền nhận 80 cổ phiếu phát hành thêm).

Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Nguồn vốn thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 và/hoặc năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Ngoài ra, VNDIRECT tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán sẽ bằng 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Giá chào bán ưu đãi là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo VNDIRECT, mục đích của của việc phát hành cổ phiếu ESOP là nhằm gia tăng gắn kết đội ngũ các nhân sự chủ chốt của Công ty và nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty và thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2021 đến năm 2023, sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Trước đó, VND thông báo đã thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa từ 49% lên 100%, từ ngày 11/11.

Kết thúc quý 3/2021, VND ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 185% đạt 1.565,48 tỷ đồng - trong đó, doanh thu hoạt động tự doanh tăng 140%; môi giới chứng khoán tăng 291%; doanh thu bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán tăng 612% và lợi nhuận sau thuế tăng 116% đạt 548 tỷ và luỹ kế 9 tháng năm 2021 đạt 1.453 tỷ đồng.

Qua đó, vào tháng 9/2021, VND đã thông qua việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu doanh thu hoạt động năm 2021 đạt 3.951 tỷ đồng, tăng 55% so với kế hoạch cũ (2.556 tỷ đồng) và lợi nhuận trước và sau thuế tăng 82% lên lần lượt 2.000 tỷ đồng và 1.600 tỷ đồng - trong khi kế hoạch cũ là 1.100 tỷ và 880 tỷ đồng).

VND đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và lên kế hoạch tăng vốn điều lệ - Ảnh 1Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của HĐQT công ty.

Trên thị trường, giá cổ phiếu VND có biến động tăng tới hơn 514% từ đầu năm từ vùng giá 17.100 đồng lên tới 70.200 đồng/cổ phiếu và hiện đang được giao dịch ở mức 74.300 đồng/cổ phiếu.