15:03 30/05/2011

VTS trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:55

Minh Nguyệt

VTS sẽ trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ lên tối đa lên hơn 20,002 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 3/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 7/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (mã VTS-HNX).

Theo đó, VTS sẽ trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:55 (100 cổ phần được nhận 55 cổ phần mới) nhằm tăng vốn điều lệ lên tối đa lên 20.002.052.500 đồng để đầu tư nhà máy liệu không nung Viglacera Từ Sơn.

Địa điểm thực hiện: Chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn.

Chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2011 của VTS đạt 19,64 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 3,48 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2,63 tỷ đồng, EPS đạt 2.040 đồng.

Năm 2011, VTS đặt mục tiêu với doanh thu đạt 103 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 17 tỷ đồng.