08:12 19/11/2013

Yêu cầu dùng ít nhất 55% văn bản điện tử từ 2014

Thủy Diệu

Từ năm 2014, có ít nhất 55% văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử và đến hết năm 2015 phấn đấu đạt mức 80%

<font face="Arial, Verdana" size="2">Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.</font>
<font face="Arial, Verdana" size="2">Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.</font>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Cụ thể, theo Chỉ thị số 15, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu đạt mục tiêu, trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước các cấp, từ năm 2014, có ít nhất 55% văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử và đến hết năm 2015 phấn đấu đạt mức 80% (trong đó văn bản điện tử dạng ảnh quét, số hoá từ văn bản giấy chiếm ít hơn 50% tổng số văn bản điện tử được trao đổi nội bộ).

Trước quý 1/2014, trừ các loại văn bản có quy định mật, 100% các văn bản, hồ sơ, tài liệu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giải quyết công việc và 50% văn bản trao đổi giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngoài bộ hồ sơ giấy, đều phải gửi kèm bản điện tử của toàn bộ hồ sơ văn bản.

Trong giai đoạn 2013-2015, các bộ, ngành, địa phương phấn đấu đạt mục tiêu 60% văn bản, hồ sơ chính thức trình lên các bộ, cơ quan ngang bộ, bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh để giải quyết công việc ngoài bản giấy đều phải gửi kèm bản điện tử của toàn bộ hồ sơ trình...

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường trao đổi văn bản điện tử giữa các đơn vị trực thuộc các bộ, cấp sở, ban, ngành, quận, huyện tại các địa phương với nhau. Trong năm 2014 đạt 30% số văn bản, tài liệu chính thức hoàn toàn dưới dạng điện tử, 35% số văn bản dưới dạng hỗn hợp điện tử kèm bản giấy; cuối năm 2015 đạt ít nhất 50% số văn bản được trao đổi dưới dạng hỗn hợp.

100% cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước đăng tải văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo tổng hợp, thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý, dự thảo văn bản cần xin ý kiến thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước và các thông tin khác.