03:20 22/05/2007

Yêu cầu lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện cam kết nắm giữ cổ phiếu

Lan Ngọc

HASTC vừa yêu cầu lãnh đạo tổ chức niêm yết thực hiện cam kết liên quan đến việc nắm giữ cổ phiếu

Hiện có 86 doanh nghiệp đang niêm yết trên HASTC - Ảnh: Việt Tuấn.
Hiện có 86 doanh nghiệp đang niêm yết trên HASTC - Ảnh: Việt Tuấn.
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) vừa yêu cầu lãnh đạo tổ chức niêm yết thực hiện cam kết liên quan đến việc nắm giữ cổ phiếu.

Cụ thể, theo thông báo của HASTC, các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban giám đốc và kế toán trưởng trong công ty niêm yết đã cam kết nắm giữ cổ phiếu theo quy định của pháp luật trong bản cáo bạch, hồ sơ đăng ký niêm yết vẫn phải thực hiện các cam kết này ngay cả khi không còn nắm giữ các chức danh nêu trên.

Các thành viên nói trên mới được bầu, bổ nhiệm sau thời điểm niêm yết hoặc thay thế thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát bãi nhiệm không bị bắt buộc phải thực hiện các cam kết này.

Đối với thành viên là đại diện cho các tổ chức cam kết nắm giữ cổ phiếu của tổ chức được coi là cam kết của các tổ chức mà thành viên đó là đại diện (trường hợp này không áp dụng đối với tổ chức là Nhà nước). Đối với thành viên là đại diện cho nhóm cổ đông cam kết nắm giữ cổ phiếu được hiểu là áp dụng cho cá nhân đại diện đó.

Đối với các công ty niêm yết trên sàn Hà Nội trước năm 2007, trong trường hợp công ty có các đối tượng nêu trên đã có cam kết nắm giữ cổ phiếu khi niêm yết thì vẫn thực hiện theo các cam kết đó. Các công ty có thể thay đổi cam kết này với điều kiện phải được Đại hội cổ đông chấp thuận.