11:16 18/09/2009

Bán nhà, đất công không được thấp hơn giá thị trường

Bảo Anh

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

Cơ quan, đơn vị có nhà, đất được phép bán, chuyển nhượng phải có trách nhiệm thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản để xác định giá bán.
Cơ quan, đơn vị có nhà, đất được phép bán, chuyển nhượng phải có trách nhiệm thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản để xác định giá bán.
Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Theo đó, kể từ ngày 24/10 tới, việc xác định giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu Nhà nước phải bảo đảm phù hợp với giá trị thực tế còn lại theo kết quả đánh giá, không được thấp hơn giá xây dựng tài sản mới cùng loại do ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nhân với tỷ lệ chất lượng còn lại tại thời điểm xác định giá bán tài sản trên đất.

Riêng đối với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được xác định sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm chuyển nhượng theo mục đích sử dụng mới, không thấp hơn giá đất cùng loại do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định và công bố vào ngày 1/1 hàng năm.

Cơ quan, đơn vị có nhà, đất được phép bán, chuyển nhượng phải có trách nhiệm thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản để xác định giá bán tài sản trên đất và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gửi sở tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, trình chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp không thuê được tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản thì sở tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thành lập hội đồng để xác định giá bán tài sản trên đất và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trình chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền phê duyệt hoặc uỷ quyền cho giám đốc sở tài chính phê duyệt giá khởi điểm và kết quả bán đấu giá. Toàn bộ số tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu Nhà nước được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước.