08:11 16/09/2022

Bộ Tài chính đã kiểm điểm hơn 700 cán bộ, phát hiện tiền sai phạm hơn 101 tỷ

Phan Linh

Bộ Tài chính cho biết từ ngày 1/8/2021 đến 31/7/2022 đã thực hiện thực hiện 1.242 cuộc kiểm tra nội bộ, phát hiện số tiền sai phạm là hơn 101 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi gần 21 tỷ đồng; kiến nghị khác 57,7 triệu đồng. Bộ Tài chính đã kiểm điểm rút kinh nghiệm 710 cán bộ, khiển trách 09 người, cảnh cáo 02 người.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Thực hiện Công văn số 1086/TTCP-C.IV ngày 20/7/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, ngày 12/8/2022 Bộ Tài chính đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Bộ Tài chính (thời kỳ báo cáo từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022).

LUÂN CHUYỂN 9.922 CÁN BỘ ĐỂ NGỪA THAM NHŨNG

Trong thời gian trên, toàn ngành tài chính đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 1.284 đơn vị (trong đó: Tổng cục Thuế 1.124 đơn vị; Kho bạc Nhà nước 154 đơn vị, Tổng cục Dự trữ Nhà nước 06 đơn vị). Bộ Tài chính cho biết kết quả là cán bộ, công chức đều nghiêm túc chấp hành đúng quy định trong thực thi công vụ, không có thái độ cửa quyền, hách dịch gây phiền hà cho đơn vị.

Bộ Tài chính đã thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 9.922 người (trong đó: Cơ quan Bộ Tài chính đã thực hiện luân chuyển, luân phiên, điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với 148 người; Tổng cục Hải quan 2.372 người; Tổng cục Thuế 5.756 người; Kho bạc Nhà nước 1.608 người; Tổng cục Dự trữ Nhà nước 38 người).

Theo báo cáo, việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Trong kỳ báo cáo, Bộ Tài chính đã thực hiện 1.242 cuộc kiểm tra nội bộ, phát hiện số tiền sai phạm là 101,031 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 20,811 tỷ đồng; kiến nghị khác: 57,775 triệu đồng. Kết quả xử lý: Đã kiểm điểm rút kinh nghiệm 710 người, khiển trách 09 người, cảnh cáo 02 người.

Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện 75.622 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra hơn 1,1 triệu hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 13.886 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 50.151 tỷ đồng (trong đó: thu hồi nộp ngân sách nhà nước 13.370 tỷ đồng; kiến nghị giảm trừ dự toán, giảm trừ thanh quyết toán, giảm lỗ, giảm khấu trừ... là 36.781 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 2.667 tỷ đồng). Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị nộp ngân sách nhà nước hơn 9.855 tỷ đồng.

ĐẨY MẠNH ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Bộ Tài chính đã ban hành 04 Quyết định công bố bãi bỏ 22 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế 45 thủ tục hành chính; công bố mới 03 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: hải quan, thuế và tài chính ngân hàng.

Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính đã tiếp nhận 555 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc 05 lĩnh vực (bảo hiểm, kế toán - kiểm toán, tin học, tài chính ngân hàng và giá), trong đó đã trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 410 hồ sơ và đang giải quyết trong hạn 145 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025, Bộ Tài chính đã có văn bản số 4904/BTC-VP ngày 30/5/2022 gửi xin ý kiến các bộ, ngành địa phương về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính theo đó, dự kiến đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 195/1.256 quy định, đạt 15,5% theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về việc điện tử hóa chế độ báo cáo định kỳ: Bộ Tài chính đã rà soát đề xuất danh mục chế độ báo cáo định kỳ điện tử hóa giao đoạn 2021-2022 bao gồm 230 chế độ báo cáo đạt tỷ lệ 79,31%, vượt hơn 20% so với yêu cầu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ.

Trong kỳ báo cáo, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 141 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó: trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua 01 Luật và 03 Nghị quyết, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua 06 Nghị quyết, trình Chính phủ ban hành 25 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Quyết định và ban hành theo thẩm quyền 101 Thông tư.