19:25 28/12/2017

Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2017 qua các con số

Đào Hưng

GDP năm 2017 ước tăng 6,81% - vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2016

undefined - Ảnh 1.

undefined - Ảnh 2.

undefined - Ảnh 3.

undefined - Ảnh 4.

undefined - Ảnh 5.

undefined - Ảnh 6.

undefined - Ảnh 7.

undefined - Ảnh 8.

undefined - Ảnh 9.

undefined - Ảnh 10.

undefined - Ảnh 11.

undefined - Ảnh 12.

undefined - Ảnh 13.

undefined - Ảnh 14.

undefined - Ảnh 15.

undefined - Ảnh 16.

undefined - Ảnh 17.

undefined - Ảnh 18.

undefined - Ảnh 19.

undefined - Ảnh 20.