07:00 03/03/2022

Cả nước còn hơn 1,2 triệu ha đất chưa sử dụng

Nhĩ Anh

Ngày 2/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 387/QĐ-BTNMT về Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 (tính đến ngày 31/12/2020)...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên của cả nước là 33.134.427 ha, bao gồm: Diện tích nhóm đất nông nghiệp: 27.983.482 ha; Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp: 3.931.119 ha; Diện tích nhóm đất chưa sử dụng: 1.219.826 ha.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2020 được sử dụng thống nhất.

Quyết định nêu rõ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.

Cả nước còn hơn 1,2 triệu ha đất chưa sử dụng - Ảnh 1

Đồng thời, số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2020 phải được thường xuyên kiểm tra, rà soát để cập nhật, chỉnh lý biến động vào kết quả thống kê đất đai năm 2021. Việc thống kê diện tích đất đai được thực hiện và báo cáo trên phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai (TK-Online và TK-Desktop) của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát kỹ lưỡng, thực hiện việc công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 theo thẩm quyền, quy định của pháp luật về đất đai và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác, đầy đủ của số liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2020 được công bố.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá sự thống nhất giữa kết quả thống kê và hiện trạng sử dụng đất, những bất cập và nguyên nhân chủ yếu trong công tác thống kê, kiểm kê và quản lý, sử dụng đất đai tại các địa phương. Trên cơ sở đó, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý kịp thời, nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả, không lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, tháo gỡ khó khăn, phục vụ tốt việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần căn cứ số liệu hiện trạng sử dụng đất đai của cả nước khi hướng dẫn các Bộ: Quốc phòng, Công an trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021- 2030; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong việc lập Quy hoạch cấp tỉnh thời kỳ 2021- 2030, lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021- 2025 cấp tỉnh, lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021- 2030; tránh để xảy ra tình trạng sử dụng đất sai mục đích, đất đã giao, đã cho thuê chậm đưa vào khai thác, sử dụng…; bảo đảm sử dụng hiệu quả, khơi thông nguồn lực đất đai vào phát triển đất nước…

 
Theo kết quả kiểm kê diện tích đất đai cả nước năm 2019, tổng diện tích tự nhiên là 33.131.713 ha, bao gồm: Diện tích nhóm đất nông nghiệp: 27.986.390 ha; Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp: 3.914.508 ha; Diện tích nhóm đất chưa sử dụng: 1.230.815 ha.