14:09 09/12/2021

Xác lập lại vị trí, chức năng của quy hoạch sử dụng đất các cấp

Nhĩ Anh

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là động lực cho phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Do đó, các chính sách về nội dung này cần xác lập lại vị trí, chức năng của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, trong đó, làm rõ hệ thống quy hoạch, mối quan hệ giữa quy hoạch đất đai với các quy hoạch khác...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai, các đơn vị liên quan và các chuyên gia về xây dựng, sửa đổi bổ sung các chính sách về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày 8/12.

Cũng tại buổi làm việc này, các ý kiến đã tập trung làm rõ các vướng mắc, tồn tại trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời gian qua; đồng thời đề ra các mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

 
Phương pháp lập quy hoạch cần phải quy định rõ các bước thực hiện, các tiêu chí về cơ sở dữ liệu điều tra về đất đai, về không gian, sinh thái… đảm bảo tính chiến lược và bền vững của quy hoạch.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, phải xác định quy hoạch sử dụng đất là “trái tim” của Luật Đất đai. Quy hoạch là công cụ để thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai có 3 vấn đề: vai trò quy hoạch, hệ thống quy hoạch và nội dung quy hoạch.

Bên cạnh đó, phải quy định quy hoạch sử dụng đất thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Kỳ quy hoạch sử dụng đất, thiết kế đi sau các định hướng chính trị, như Nghị quyết của Đại hội Đảng thì tính dự báo cao hơn…

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, hiện nay, phương pháp xây dựng quy hoạch vẫn chưa được nhận thức đúng về vai trò phân bổ hợp lý tài nguyên, hài hòa về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Do đó, phương pháp lập quy hoạch cần phải quy định rõ các bước thực hiện, các tiêu chí về cơ sở dữ liệu điều tra về đất đai, về không gian, sinh thái… đảm bảo tính chiến lược và bền vững của quy hoạch.

Trong xây dựng chính sách nói chung và các chính sách về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói riêng, cần phải chỉ ra những vướng mắc, tồn tại, từ đó, đưa ra các mục tiêu, giải pháp giải quyết và cụ thể hóa bằng các chính sách để thi hành. Đặc biệt, phải lý giải được vì sao phải có chính sách; làm thế nào để chính sách đi vào thực tiễn; trách nhiệm của người thực hiện chính sách…?

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, nếu không làm kỹ, bài bản, khoa học, không có tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất thì sẽ không tạo được diện mạo, không gian phát triển cho mỗi ngành, mỗi địa phương cũng như cả nước.