06:00 30/12/2021

Cần huy động trí tuệ từ các trường đại học vào Khung chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam

Thanh Xuân -

Việc huy động trí tuệ, sự tham gia đóng góp, ủng hộ ngay từ đầu của tập thể, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các trường đại học sẽ là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của Khung chiến lược...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn vừa chủ trì phiên họp của Tiểu ban Giáo dục đại học (Hội đồng quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực) về “Xây dựng Khung chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045” vào chiều 28/12.

Theo báo cáo của Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT, năm 2020 cả nước có 240 trường đại học, học viện bao gồm 175 trường công lập, 60 trường tư thục và dân lập, 5 trường có 100% vốn nước ngoài. Quy mô đào tạo được cải thiện đáng kể cùng với cơ cấu ngành nghề ngày càng đa dạng, tiệm cận với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương.

Giáo dục đại học đã gắn kết hơn với nghiên cứu khoa học; thứ hạng của các trường đại học Việt Nam trên các bảng xếp hạng thế giới được cải thiện. Nhiều trường, nhiều ngành đào tạo đã từng bước sánh ngang với các nền giáo dục hiện đại, chất lượng cao trên thế giới. Có thể thấy, giáo dục đại học ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Trong bối cảnh mới, vai trò của giáo dục đại học tiếp tục được khẳng định như là một đột phá chiến lược về phát triển con người toàn diện “Tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam”.

Báo cáo cũng nêu, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được giải quyết để nâng cao năng lực toàn hệ thống. Do đó, cần tiếp tục phát triển giáo dục đại chúng, có trọng tâm, trọng điểm và phát triển tinh hoa; đào tạo tập trung vào đầu ra với mục tiêu hình thành thế hệ nhân lực có khả năng, kĩ năng khởi nghiệp với khát vọng phát triển đất nước.

Phát triển giáo dục đại học gắn liền với chuyển đổi số để nắm bắt cơ hội, thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0 và xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa. Có như vậy, giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới có thể hoàn thành sứ mạng của mình.

Theo dự thảo Khung chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu chung là phát triển nền giáo dục đại học chất lượng, hiệu quả, công bằng, minh bạch và hiện đại, đáp ứng yêu cầu và dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

Dự thảo Khung chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề xuất, giáo dục đại học trở thành thế mạnh cạnh tranh cốt lõi của quốc gia, là động lực then chốt thúc đẩy phát triển đất nước. Người dân được tiếp cận dễ dàng, công bằng với giáo dục đại học chất lượng tốt.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo. Ghi nhận những ý kiến này, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Ban soạn thảo Khung chiến lược sẽ tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện, trên tinh thần bám sát quan điểm, định hướng trong các Nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; đồng thời, đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo và chiến lược triển khoa học công nghệ…

Thứ trưởng lưu ý cần có thêm nhiều góc nhìn từ phía cơ sở giáo dục đại học để định hình rõ hơn giáo dục đại học trong tương lai; trong đó nhấn mạnh đến yếu tố đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng. Theo Thứ trưởng, việc huy động trí tuệ, sự tham gia đóng góp, ủng hộ ngay từ đầu của tập thể, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các trường đại học vào dự thảo Khung chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, sẽ là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của Khung chiến lược.

Ngoài ra cũng phải quan tâm đến yếu tố quốc tế hoá và đề nghị bổ sung cụ thể nội dung này. Đặc biệt, trong quá trình triển khai xây dựng Khung chiến lược cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ngành liên quan như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính…