09:30 12/09/2007

Cảnh cáo hai công ty chứng khoán

H.Xuân

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã cảnh cáo đại diện giao dịch của hai công ty chứng khoán do vi phạm quy chế giao dịch

Trong một ngày 10/9/2007, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn cảnh cáo đại diện giao dịch của hai công ty chứng khoán do vi phạm quy chế giao dịch.

Theo Công văn số 1677/SGDHCM-TV ngày 10/9/2007, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã cảnh cáo một đại diện giao dịch của Công ty Chứng khoán Biển Việt do hủy lệnh giao dịch được đặt trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

Công văn số 1678 /SGDHCM-TV ngày 10/9/2007, cảnh cáo một đại diện giao dịch của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín do nhập lệnh ATO để giao dịch cổ phiếu mới niêm yết phiên đầu tiên.

Trước đó, ngày 4/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã cảnh cáo đại diện giao dịch của 7 công ty chứng khoán gồm: Thủ đô, Thiên Việt, Mê Kông, Sao Việt, SMES, Rồng Việt và Hướng Việt do hủy lệnh được đặt cùng trong đợt khớp lệnh định kỳ và nhập lệnh không đúng quy trình.