18:25 01/07/2016

Chính phủ chuẩn bị báo cáo Quốc hội tình hình vụ cá chết

Nguyễn Lê

Bộ Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu chuẩn bị báo cáo. Báo cáo sẽ được gửi các đại biểu tự nghiên cứu

Một phiên họp của Quốc hội khoá 13.
Một phiên họp của Quốc hội khoá 13.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi đến các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, để thông báo yêu cầu của Thủ tướng về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá 14.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp khắc phục tình trạng cá chết tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế. 

Báo cáo sẽ được gửi các đại biểu tự nghiên cứu. 

Khai mạc ngày 20/7 và dự kiến bế mạc ngày 29/7, trọng tâm của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá mới là công tác nhân sự.

Một số báo cáo khác được Chính phủ gửi để đại biểu tự nghiên cứu gồm: báo cáo về ngân sách nhà nước 2015; báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; báo cáo về việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công.

Các nội dung này cũng đã được Thủ tướng giao cho các bộ chức năng chuẩn bị.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được giao chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và các giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm; báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm để Thủ tướng trình bày tại hội trường.

Còn Bộ trưởng Bộ Tư pháp được giao chuẩn bị tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2017 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật năm 2016, trong đó có nội dung về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015.