16:01 16/09/2021

Chính phủ đề xuất 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế trị giá 21.300 tỷ đồng

Quang Trung -

Chính phủ đề xuất tiếp tục áp dụng việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 như đã áp dụng trong năm 2020, giảm 30% thuế giá trị gia tăng...

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình tại phiên họp - Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình tại phiên họp - Ảnh: Quochoi.vn

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3, sáng 16/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày dự thảo nghị quyết một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. 

Dự thảo nêu rõ, trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 như nêu trên đã và đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp, người dân, Chính phủ đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tiếp tục thực hiện một số giải pháp hỗ trợ.

Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Chính phủ đề xuất tiếp tục áp dụng việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 như đã áp dụng trong năm 2020. Dự kiến số giảm thu ngân sách theo đề xuất này là khoảng 2.200 tỷ đồng. 

Chính phủ cũng đề xuất miễn số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của quý 3 và 4/2021 của mọi hộ kinh doanh và cá nhân mà không phân biệt trong hay ngoài vùng dịch hay khu vực giãn cách. Dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước theo phương án này là khoảng 8.800 tỷ đồng. 

Chính phủ cũng đề xuất giảm 30% thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh từ ngày 1/10 đến 31/12/2021. Dự kiến, giảm thu ngân sách của đề xuất này là 5.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, chính phủ đề xuất miễn tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020. Tuy nhiên, không áp dụng với doanh nghiệp đã nộp tiền chậm nộp. Dự kiến số giảm thu ngân sáchtheo phương án này là khoảng 5.300 tỷ đồng. 

Tính chung 4 giải pháp hỗ trợ trên làm giảm thu ngân sách tổng cộng khoảng 21.300 tỷ đồng. tăng 1.300 tỷ đồng so với đề xuất trước đây (tại Tờ trình số 289/TTr-CP).

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, để khắc phục và bù đắp các tác động đến thu ngân sách nhà nước trong ngắn hạn cũng như đảm bảo sự chủ động trong điều hành dự toán ngan sách, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và địa phương chú trọng chỉ đạo thực hiện và triển khai hiệu quả các Luật thuế.

Song song với đó, tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách, triển khai hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế.

"Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến và tác động của dịch Covid-19 đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân và khả năng cân đối thu ngân sách nhà nước. Trường hợp có biến động lớn, Chính phủ sẽ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết.

 
Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, các chính sách đã ban hành năm 2020 với nhóm giải pháp hỗ trợ thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất, tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm đạt khoảng 129.000 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 97.500 tỷ đồng; số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn, giảm hơn 31.500 tỷ đồng.
Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ về thu ngân sách nhà nước thì các giải pháp hỗ trợ chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cũng đã được triển khai thực hiện vừa qua theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, với tổng kinh phí ước tính trên 26.000 tỷ đồng.