08:01 16/01/2012

Chứng khoán An Phát bị phạt 120 triệu đồng

Mai Anh

Chứng khoán An Phát buộc chấp hành đúng quy định pháp luật về hoạt động của công ty chứng khoán

Ngày 12/1/2012, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Chứng khoán An Phát do có hành vi vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể: Công ty Chứng khoán An Phát không thực hiện quản lý tách bạch tiền của nhà đầu tư và tiền của Công ty theo quy định tại Khoản 2 Điều 71 Luật Chứng khoán;

Công ty này cũng không thực hiện báo cáo theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 1/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán và Điều 3 Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/8/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và không thực hiện báo cáo theo yêu cầu nêu tại Công văn số 2787/UBCK-QLKD ngày 30/8/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Chứng khoán An Phát  là 60 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 18 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 85/2010/NĐ-CP) và 60 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP.

Công ty Chứng khoán An Phát buộc chấp hành đúng quy định pháp luật về hoạt động của công ty chứng khoán theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP. Tổng cộng mức phạt tiền là 120 triệu đồng.