11:54 31/08/2017

Cổ đông Vietjet tiếp tục nhận cổ phiếu thưởng

Thu Ngân

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã chứng khoán VJC - HOSE) thông báo ngày đăng kí cuối cùng thưởng cổ phiếu tỷ lệ 40%

Đến cuối tháng 6/2017, Vietjet khai thác 73 đường bay trong nước và quốc
 tế (gồm 38 đường bay nội địa và 35 đường bay quốc tế), tăng 37,7% so 
với cùng kỳ năm trước và đạt 110,6% kế hoạch năm.
Đến cuối tháng 6/2017, Vietjet khai thác 73 đường bay trong nước và quốc tế (gồm 38 đường bay nội địa và 35 đường bay quốc tế), tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 110,6% kế hoạch năm.
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã chứng khoán VJC - HOSE) thông báo ngày đăng kí cuối cùng thưởng cổ phiếu tỷ lệ 40% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới) là ngày 25/9/2017.

Với vốn điều lệ tại ngày chốt danh sách cổ đông là 3.224 tỷ đồng, tương ứng 322,4 triệu cổ phiếu lưu hành, Vietjet sẽ phát hành thêm gần 129 triệu cổ phiếu trả thưởng cho cổ đông.

Sau khi thưởng cổ phiếu, vốn điều lệ của Vietjet tăng từ 3.224 tỷ đồng lên xấp xỉ 4.514 tỷ đồng. Vietjet cũng hoàn thành việc chia cổ tức bằng tiền, chia và thưởng cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2016 với tỷ lệ bình quân 119%.

Trước đó, ngày 15/8, Vietjet cũng đã chi gần 645 tỷ đồng tạm ứng cổ tức tiền mặt cho năm 2017 tỷ lệ 20%. Theo kế hoạch, Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 50%.

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2017 được thực hiện bởi KPMG, Vietjet đạt 16.423 tỷ đồng doanh thu và 1.797 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.796 tỷ đồng), tăng 45% so với cùng kỳ và hoàn thành 53% kế hoạch năm. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) 5.737 đồng.

Tính tới 30/6/2017, tổng tài sản của Công ty đạt 24.747 tỷ đồng, tăng 49.6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn chủ sở hữu đạt 7.321 tỷ đồng, tăng 111,9% so với 6 tháng đầu năm 2016, trong đó thặng dư vốn cổ phần sau khi trả cổ tức 20% tiền mặt là 1.536 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.532 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6/2017, Vietjet khai thác 73 đường bay trong nước và quốc tế (gồm 38 đường bay nội địa và 35 đường bay quốc tế), tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 110,6% kế hoạch năm.