07:35 10/12/2019

Cổ phiếu JVC tiếp tục bị giữ nguyên diện cảnh báo

Hà Anh

HOSE cho biết, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu JVC sẽ căn cứ vào Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2019 của JVC

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu JVC từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu JVC từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho biết, căn cứ quyết định số 462/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu JVC của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 15/12/2017.

HOSE cho biết, nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2017 trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2017 của công ty là 4,35 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/09/2017 là -1.017,42 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2017 và thông báo duy trì diện cảnh báo số 1003/TB-SGDHCM ngày 18/07/2019.

Tiếp đó, ngày 29/11/2019, HOSE đã nhận được Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét bán niên năm 2019, niên độ 01/04/2019 đến 31/03/2020 của JVC.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 là 3,95 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/09/2019 là -1.014 tỷ đồng và kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ.

Do đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu JVC do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 của công ty là số âm, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu JVC sẽ căn cứ vào Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2019 của JVC.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu JVC từ đầu năm đến nay đã tăng 50,17% từ vùng giá 3.030 đồng/cổ phiếu lên 4.200 đồng/cổ phiếu và giảm 9,72% từ vùng giá cao nhất là 5.040 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này dừng ở mốc 4.300 đồng/cổ phiếu với 1.847.970 đơn vị được giao dịch.