08:58 27/01/2022

Công bố thông tin không đầy đủ, VPH bị phạt tiền

Hà Anh -

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (mã VPH-HOSE) với tổng số tiền là 140 triệu đồng...

Sơ đồ giá cổ phiếu VPH 1 năm qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu VPH 1 năm qua.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (mã VPH-HOSE) với tổng số tiền là 140 triệu đồng.

Cụ thể: VPH bị phạt 70 triệu đồng công ty này đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu như: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 205/QĐ-XPVPHC ngày 02/6/2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản đối với Công ty; Báo cáo tài chính quý 2/2021 riêng và hợp nhất.

Phạt tiếp 70 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể: báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2019 không trình bày về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 không trình bày về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, vào ngày 29/06/2021 VPH đã nhận được quyết định của ủy Ban Thành phố Hồ Chí Minh số 2005/QĐ-XPVPHC ngày 02/06/2021 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản đối với Công ty Cố phần Vạn Phát Hưng. Theo đó, VPH đã bị xử phạt 300.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm “Kinh doanh bất động sán mà bất động sản đỏ không bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định ” kèm theo hình thức xứ phạt bố sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản 12 tháng đối với hành vi vi phạm trên.

Tuy nhiên, đến ngày 24/01/2022, VPH đã nhận được văn bản số 876/SXD-TT của Sở Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh ngày 21/01/2022 về việc trả lời Đơn xin cứu xét ngày 01/12/2021 của công ty. Theo đó, dựa theo chỉ dạo của ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Xây dựng dã thông tin đến Công ty là không áp dụng biện pháp hình thức phạt bổ sung (đình chỉ hoạt dộng kinh doanh bất dộng sản) trong thời gian còn lại từ ngày 02/12/2021 trở đi đối với công ty.

Hiện cổ phiếu VPH đã bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 26/10/2021 theo Quyết định số 582/QĐ-SGDHCM ngày 19/10/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên nhân là do tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ ba (03) tháng trở lên, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại tiết d điểm 1.1, Khoản 1, Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK TPHCM ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/1, giá cổ phiếu VPH giảm 2,04% xuống còn 14.400 đồng/cổ phiếu.