15:16 14/05/2010

Đã có quy chế mẫu về quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất

Bảo Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quy chế mẫu về quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất

Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ sẽ do Phó chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm nhiệm.
Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ sẽ do Phó chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm nhiệm.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quy chế mẫu về quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất.

Theo quyết định này, hàng năm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được trích từ 30% - 50% từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất sau khi trừ các khoản chi có liên quan trên địa bàn mình để thành lập quỹ phát triển đất.

Quỹ phát triển đất là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc UBND cấp tỉnh và do cơ quan này quyết định thành lập và cung cấp vốn.

Ngoài nguồn vốn của Nhà nước, quỹ có thể thu từ các nguồn vốn khác như vốn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ hoặc ủy thác quản lý của các tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ của quỹ là thực hiện các khoản chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, quỹ cũng có nhiệm vụ ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch.

Quỹ này còn có nhiệm vụ ứng vốn cho ngân sách Nhà nước trong việc hỗ trợ thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị nhà nước thu hồi đất. Đồng thời hỗ trợ khoản chênh lệch cho hộ gia đình, cá nhân vào khu tái định cư trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu.

Thủ tướng yêu cầu quỹ phát triển đất phải hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận. Cơ chế tài chính áp dụng cho quỹ là cơ chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự đảm bảo một phần hoặc bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động.

Quản lý quỹ phát triển đất là hội đồng quản lý quỹ, ban kiểm soát quỹ, cơ quan điều hành nghiệp vụ quỹ, trong đó chủ tịch hội đồng quản lý quỹ sẽ do phó chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm nhiệm.