17:18 19/08/2015

Đã có thông tư hướng dẫn nới room chứng khoán

Nguyễn Hoàng

Ngày 19/8, Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn liên quan đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán

Nhà đầu tư đang chờ đợi các Thông tư hướng dẫn Nghị định 60 về nới room cho nhà đầu tư nước ngoài.
Nhà đầu tư đang chờ đợi các Thông tư hướng dẫn Nghị định 60 về nới room cho nhà đầu tư nước ngoài.
Tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, ngày 19/8, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn liên quan đến tỷ lệ sở hữu (room) của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Thông tư số 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015.

Thông tư này thay thế Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thông tư đã quy định chi tiết trình tự thủ tục, hồ sơ hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến; đơn giản hóa các thủ tục tham gia thị trường của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể, các quy định tiết giảm tối đa các đầu tài liệu; bãi bỏ việc phải hợp pháp lãnh sự đối với các hồ sơ; tài liệu bằng tiếng Anh không cần dịch sang tiếng Việt.

Thông tư quy định chi tiết trình tự thủ tục, hồ sơ hướng dẫn để các công ty đại chúng nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.